پنج شنبه، 10 آذر، 1401

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

شورا چه خبر(به قلم محمدی کیادهی)

متاسفانه باید بگوییم شورا هیچ خبر ریاست شورا طی دعوتنامه شماره 1829 در مورخ21/7/1394 ،از اعضای شورا دعوت کرد تا در جلسه شماره 143 شورادر تاریخ22/7/1394 ساعت 16 در محل شورا شرکت کنند ولی نیم ساعت قبل از جلسه طی پیامکی اعلام شد جلسه امروز شورا تشکیل نخواهد شد .وقتی از رییس دفتر شورا موضوع را جویا شدم اعلام کرد یکی اینکه نامه ای برای طرح در شورا نداشته ایم و دوم اینکه بعضی از اعضاء هم اعلام کرده اند که حضور نخواهند یافت. لازم بتذکر است وقتی دعوتنامه صادر می شود و دران دستور کار شورا مشخص می شود ،کنسل کردن جلسه طبق قانون باید با دلیل موجه باشد.اگر اعضایی هم اعلام کرده اند در جلسه شرکت نمی کنند جلسه باید تشکیل بشود و رییس شورا اسامی افراد غایب را اعلام کند و به حد نصاب نرسیدن هم باید صورتجلسه شود که متا سفانه در این جلسه چنین اتفاقی نیافتاده است و حتما در جلسه بعدی این موضوع را تذکر می دهم و جواب آنان را به اطلاع می رسانم

متاسفانه باید بگوییم شورا هیچ خبر

ریاست شورا طی دعوتنامه شماره 1829 در مورخ21/7/1394 ،از اعضای شورا دعوت کرد تا در جلسه شماره 143 شورادر تاریخ22/7/1394 ساعت 16 در محل شورا شرکت کنند ولی نیم ساعت قبل از جلسه طی پیامکی اعلام شد جلسه امروز شورا تشکیل نخواهد شد .وقتی از رییس دفتر شورا موضوع را جویا شدم اعلام کرد یکی اینکه نامه ای برای طرح در شورا نداشته ایم و دوم اینکه بعضی از اعضاء هم اعلام کرده اند که حضور نخواهند یافت.

لازم بتذکر است وقتی دعوتنامه صادر می شود و دران دستور کار شورا مشخص می شود ،کنسل کردن جلسه طبق قانون باید با دلیل موجه باشد.اگر اعضایی هم اعلام کرده اند در جلسه شرکت نمی کنند جلسه باید تشکیل بشود و رییس شورا اسامی افراد غایب را اعلام کند و به حد نصاب نرسیدن هم باید صورتجلسه شود که متا سفانه در این جلسه چنین اتفاقی نیافتاده است و حتما در جلسه بعدی این موضوع را تذکر می دهم و جواب آنان را به اطلاع می رسانم