چهارشنبه، 31 شهریور، 1400

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

اولین اطلاعیه محمدی کیادهی پس از استعفا ازشورای شهر

فعلا شهروندان این معما را حل کنند تامن علت اصلی استعفاخود را اعلام کنم چطور و چگونه،باوجود کارشناسی ارشدعمران (آقای جعفری)ودکترای معماری(آقای پیوندی)و فوق لیسانسی عمران (آقای ذلیکانی)افرادزیر بارشته های غیرمرتبط مسئولیت گرفته اند؟؟؟؟؟؟ آقای دکترباقری: پزشک عمومی (نماینده شورا در سازمان عمران شهرداری) آقای نفجم:لیسانس ورزشی (نماینده شورا در ماده 100وکمیته زیباسازی و مبلمان شهری) آقای صالحی :حوزوی (نماینده ماده 100و سازمان پسماند) آقای دکتراحمدی:دکترای فقه و حقوق اسلامی(نماینده شورا درسازمان ترافیک شهری) آقای پیوندی:دانشجوی دکترای معماری(نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی) تحمیلی ادامه دارد...........

فعلا شهروندان این معما را حل کنند تامن علت اصلی استعفاخود را اعلام کنم
چطور و چگونه،باوجود کارشناسی ارشدعمران (آقای جعفری)ودکترای معماری(آقای پیوندی)و فوق لیسانسی عمران (آقای ذلیکانی)افرادزیر بارشته های غیرمرتبط مسئولیت گرفته اند؟؟؟؟؟؟

آقای دکترباقری: پزشک عمومی (نماینده شورا در سازمان عمران شهرداری)

آقای نفجم:لیسانس ورزشی (نماینده شورا در ماده 100وکمیته زیباسازی و مبلمان شهری)

آقای صالحی :حوزوی (نماینده ماده 100و سازمان پسماند)

آقای دکتراحمدی:دکترای فقه و حقوق اسلامی(نماینده شورا درسازمان ترافیک شهری)

آقای پیوندی:دانشجوی دکترای معماری(نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی) تحمیلی

ادامه دارد...........